Het enige echte Meppeler Huiskamerfestival


Over de programering kan niet worden gecorrespondeerd

Het gehele festival is gratis. De acts ontvangen geen gage van Zodus. Hoogstens bij uitzondering een reiskostenvergoeding als er ver gereisd moet worden.

Zodus faciliteert huiskameroptredens tijdens het ‘Huiskamerfestival’ en bemiddelt daarbij in de totstandkoming van afspraken tussen locaties en artiesten die hieraan mee willen doen. De afspraken voor de huiskameroptredens worden gemaakt tussen locaties en artiesten, Zodus bemiddelt slechts en is daarmee formeel geen partij bij deze afspraken.

Zodus aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de organisatie en uitvoering tijdens het Huiskamerfestival Meppel, in het bijzonder in verband met de optredens van de artiesten op de locaties. Aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, van welke aard ook, is uitgesloten.

De artiest / locatie die zich aanmeldt en daarbij deze voorwaarden accepteert, verleent Zodus de uitdrukkelijke volmacht tot het bemiddelen in de totstandkoming van optredens op locaties tijdens het Huiskamerfestival Meppel. De in dit verband via Zodus te maken afspraken gelden daarbij formeel namens artiest / locatie en voor rekening en risico van artiest / locatie. Artiest / locatie vrijwaart Zodus volledig tegen aanspraken, van welke aard ook, in verband met de bemiddelde optredens van de artiesten op de locaties.

Op deze bemiddelingsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland.